لیلی نامه

لیلا که باشی، مجنونی خودش را از افسانه ها به تو می رساند... برای عشق ورزیدن...

لیلی نامه

لیلا که باشی، مجنونی خودش را از افسانه ها به تو می رساند... برای عشق ورزیدن...

لیلی نام تمام دختران زمین است... حواستان به لیلاها باشد...