لیلی نامه

لیلا که باشی، مجنونی خودش را از افسانه ها به تو می رساند... برای عشق ورزیدن...

لیلی نامه

لیلا که باشی، مجنونی خودش را از افسانه ها به تو می رساند... برای عشق ورزیدن...

لیلی نام تمام دختران زمین است... حواستان به لیلاها باشد...

لیلا...

یک لیلا که به دست مجنون به قتل رسیده...

این جا پر از واقعیته...

زنی این خاطرات رو می نویسه که خیلی زود پیر شده...